Riktlinjer takmaterial

Vikenhus

RIKTLINJER FÖR VAL AV TAKMATERIAL, VIKENHUS I VIKEN

Grupphusbebyggelsen har under årens lopp genomgått många förändringar avseende tillbyggnader, materialval, färgsättning mm. Ursprungligt gult lertegel på taken börjar vittra och då det är svårt att hitta likvärdigt takmaterial föreslås:

Takbeläggning med grå eller gula lertegelpannor eller betongtakpannor anses inte utgöra en väsentlig förändring och är inte bygglovspliktig. Önskar sökande någon annan takbeläggning kan detta komma att anses som en större väsentlig förändring och bygglov krävs alltid. För ytterligare rådgivning och eventuella frågor kontakta plan- och bygglovsavdelningen på telefon 042 / 33 75 50

Sverker Tingdal
Stadsarkitekt

Tillbaka