Nyhetsbrev 2015

Vikenhus

MEDLEMSINFORMATION 2015

Ladda ner senaste medlemsinformation, klicka här

Styrelsen får tyvärr här meddela att vår styrelseledamot Yngve Eriksson har avlidit.Han var en stor tillgång för föreningen och vi kommer att sakna honom och det arbete han utförde för Vikenhus. Styrelsen har satt in pengar till Cancerfonden till hans minne.

Då detta lämnat ett tomrum i Styrelsen har Jens Johannesson, trätt in som ersättare genom valberedningens försorg. Normalt hade de suppleanter som finns hoppat in men då de avböjde fann valberedningen denna utmärkta lösning.
Jens kommer att föreslås som ordinarie vid nästkommande årsmöte.Tisdagen den 24 mars 2015 höll Samfällighetsföreningen sitt årsmöte som planerat på Vikenskolan. 35 röstberättigade medlemmar var närvarande. Totalt är vi 166 fastigheter, styrelsen ser givetvis gärna att fler hushåll representeras då årsmötet är det enda tillfälle på året då vi har möjlighet att ta emot era goda ideér. 

Sammandrag av de beslut som togs på årsmötet:

Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning                                                               Stämman valde om Laila Elversson som sekreterare och Maria Cifre Carlsson som kassör i två år.                         Ulf Björklund, Ulf Karlsson samt Jeannette Liljenberg valdes som suppleanter på ett år.                                   Anders Carlson valdes som ordförande i styrelsen i ett år.                                                                                   Stämman valde Dan Grahn och Palle Carlson som revisorer samt Anna-Sara Mårtensson och Magnus Persson som revisorssuppleanter för ett år.                                                                                                                             Till valberedningen valdes Johan Delander och Nils-Eric Tellström (sammankallande) på ett år.

Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor

Att kartlägga våra vatten- och elsystem

Styrelsen föreslår att man ska låta Hushållningssällskapet kartlägga våra vatten- och elsystem, då de befintliga saknar förankring i verkligheten och för att underlätta vid framtida problem med systemen. Styrelsens förslag är att låta Hushållningssällskapet börja med att prova elen på en gångstig därefter avloppet. Detta arbete kan endast utföras då inga löv finns på träden.Således blir det först till nästa år det går att kartlägga Att rusta upp utemiljön samtliga system.

Att rusta upp vår utemiljö

Eftersom vår utemiljö börjar bli en smula vanvårdad föreslår styrelsen en renovering av en del gräskanter, en utrensning av våra gemensamma häckar, en översyn av våra parkeringar samt övrigt röjningsarbete för att
snygga upp vår utemiljö. 

Stämman beslöt att godkänna båda dessa förslag från styrelsen.

§ 17 Övriga frågor

 1. Anders Carlsson meddelade att det går bra att hoppa av avbetalningen till fibernätet den 1 oktober år 2015, eftersom då kommer lånen att skrivas om.
 2. Önskemål om att styrelsen reviderar ordningsreglerna för Vikenhus Samfällighetsförening.
 3. Anders Carlsson informerade stämman om att hemsidan för Vikenhus Ekonomisk Förening är klar och kommer snart att läggas ut på nätet. På hemsidan finns all den information medlemmarna behöver samt ett litet fält för medlemmarna att skicka förslag, eventuella klagomål samt meddelande till styrelsen.
 4. Vidare diskuterades TV-mottagningen. Vid utebliven TV-bild kontaktas i första hand den leverantör man har avtal med. Om det inte hjälper kontaktas föreningen.                                                                    

  Styrelsens sammansättning

  - Ordförande: Anders Carlsson
  - Tekniskt ansvarig 1: Hans Broberg
  - Tekniskt ansvarig 2: Jens Johannesson (inhoppare)
  - Kassör: Maria Cifre Carlsson
  - Sekreterare Laila Elversson
  - Informations- & IT-ansvarig: Jeanette Liljenberg _________________________________________________________________________

  Under säsongen som gått....

  Markarbeten har genomförts genom röjningar av de buskage som varit utom kontroll under längre tid. Buskar, träd och en förvånande mängd trädgårdsavfall och sopor grävdes bort och ersattes av ren matjord och
  grässådd. Resultatet har gett gott resultat, då sikten förbättrats avsevärt när man kör ut från vara stickvägar. I synnerhet på Björkvägen där trafiken är tämligen frekvent. Uppstammade solitärträd kommer att komma att planteras efterhand, vilket ger oss alla en ren och lättskött utemiljö. På sina ställen kommer även naturstenar att placeras, då i avsikt att få diverse unga cyklister att välja att hålla sig på asfalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Behovet av att kartlägga vårt elsystem har återigen gjort sig påmint då vi haft ett servisfel på Askvägen, Felet påverkade ca 10 fastigheter, och löstes dels genom Kullaels försorg men huvudsakligen genom Höganäs Energi. De var tvungna att även denna gång genomföra någon form av detektivarbete för att finna kablarna. Dessvärre har Hushållningssällskapet som tidigare varit påtänkta att kartlägga vårt elsystem lagt ner denna tjänst varpå jakt pågår för att finna någon annan. Om någon råkar ha känningar på området så vänligen kontakta någon i styrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Under våren byttes ett antal felvisande vattenmätare ut, och genomgång av vår utebelysning pågår, en del armaturer och stolpar kommer löpande att bytas ut då de antingen är permanent sönder eller helt enkelt överflödiga.Begäran om en kommunal lyktstolpe vid lekplatsen mellan Poppelvägen och Björkvägen har återigen lämnats in. Där är i princip kolsvart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Året lider mot sitt slut och i vanlig ordning bifogas vattenmätarlappen, därtill bifogar vi en lapp där vi ber er fylla i fastighetsägaruppgifter. Vi begär ut dessa uppgifter från lantmäteriet men eftersom uppgifterna ändras löpande i och med försäljningar o.d vill vi uppdatera vår databas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hemsidan www.vikenhus.se ligger ute till beskådning, där finns samtlig information man som befintlig Vikenhusbo eller kanske i funderingar kring att bli, kan tänkas vara i behov av. Väl värt att nämna är att om man av ett eller annat skäl avser att sälja sin fastighet, så är det en god idé att nämna för mäklaren att hemsidan finns. Samtlig information såsom nyhetsbrev och dylikt kommer att publiceras där.

Våra gångvägar och belysning

Vintern är här och mörkret har redan kommit. Klipp rent runt belysning längs cykelbanorna. Det gäller även längs den breda cykelbanan som genomkorsar vårt område där flera lampor är skymda bakom höga häckar och buskar. Ni som får betalt för att hålla belysning på garaget (femmorna) ska kontrollera att den fungerar och åtgärda den vid behov. Föreningen sköter inte dessa lampor eller skymningsvakter längre då många valt att byta ut armaturen och därtill lampan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Det har vid flera tillfällen under året visat sig att när fastigheter byter ägare så känner inte den nya ägaren eller de nya ägarna till att fastigheten ingår i en samfällighet. Det är förvisso mäklarens uppgift att delge denna information men eftersom det förefaller glömmas bort, ber vi er i säljtankar att om möjligt informera om detta, samt meddela styrelsen att er fastighet är såld och vad de nye ägaren heter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Snöröjning: Alla grenar och buskar som hindrar eller kan skada traktorn ska tas bort. Där vår entreprenör inte anser sig kunna ploga på grund av grenar eller andra hinder sker inget vinterunderhåll.

Kom ihåg att läsa av vattenmätaren, helst på nyårsafton eller senast den 1 januari.

Styrelsen önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Tillbaka