Samfällighetsförening innebär?

Vikenhus samfällighetsförening

Vad innebär det för medlemmarna att tillhöra Vikenhus samfällighetsförening?

VSF ägs av medlemmarna, d.v.s fastighetsägarna i vårt område. Varje medlem äger en 166:e del av samfälligheten.

VSF i sin tur äger gemensamhetsanläggningen, i vilken ingår vårt vatten, avlopp, fibernät, samtliga grönytor, häckar, träd och buskar samt de inom vårt område asfalterade ytorna. Därtill äger vi vårt elnät.

Förutom faktumet att vi äger anläggningen så sköts den genom underleverantörer eller internt valda tekniska ansvariga. Går t ex en lampa sönder byts den av tekniskt ansvarig.

Markskötsel, häckklippning och halkbekämpning görs genom underleverantör. Intervall för exempelvis gräsklippning styrs som i andra sammanhang av behovet.

Vinterunderhåll såsom snöplogning och sandning sker efter principen att om kommunen kör så kör vi. Följden av sandning innebär oavkortat att sanden skall tas bort, vilket sker på våren då man anser att risken för återkommande halka är minimal.

Vattenläckor och andra förslitningsrelaterade akutåtgärder genomförs tillika genom vår försorg via underleverantörer.

Gemensamhetsanläggningen slutar där varje enskild fastighet tar vid. Det innebär att exempelvis avloppsrören tillhör VSF fram till tomtgräns. Innanför tomtgräns är det fastighetsägarens ansvar. Detta gäller för samtliga system. (Färskvatten fibernät osv.)

Elnätet ägs av föreningen mellan kommunens påkopplingsplint fram till respektive fastighets fasadskåp.

Färskvattenanläggningen ägs även den av VSF, där gäller principen med tomtgräns; MEN föreningen äger vattenmätaren varpå den fasta kostnaden för hyra av vattenmätare uteblir. Varje år gör varje enskild fastighetsägare en avläsning och lämnar in den till tekniskt ansvariga. Den avläsningen används för att läsa av hur mycket vatten som använts och för att kontrollera att den prognos man använt sig av för att debitera fastigheten för vattenförbrukningen stämmer. Den verkliga förbrukningen används sedan som mall till kommande års prognos. Om debiteringen varit felaktig under det gångna året så korrigeras det på första kvartalsfakturan på det kommande året. Detta sker då en fastighet bytt ägare. Om tex den tidigare ägaren var en ensamstående äldre man, som förbrukade 35 kbm, medan den nya ägaren är en familj med fyra tonårsbarn, som förbrukar 175 kbm, kommer den barnfamiljen under första året betala mindre för vattnet än vad de gör av med. Denna penningskillnad korrigeras då på första kvartalsfakturan. Således finns fallet där man betalat för mycket mer vatten än vad man gjort av med, varpå man då har överdebiteringen till godo.

Vår gatubelysning ägs av VSF och återfinns vid våra stigar och vägar. Vissa av dessa utgörs av stolpar men återfinns även på en del garage. Dessa går på fastighetens el, vilket gör att berörda fastigheter får ett avdrag på kvartalsfakturan (s.k elbidrag). Dessa lampor har det bestämts att fastighetsägaren får lov att byta ut om denne så önskar, dock med förbehållet att vederbörande då tillser att den alltid fungerar och förser den med glödlampa som fungerar. Om så inte sker kommer de tekniskt ansvariga antingen påtala detta eller lämna en lapp i brevlådan hos berörd part. Varje lampa har ett skymningsrelä och även detta kan fallera, om så sker kontaktas tekniskt ansvariga som tillser att det byts.

Vårt fibernät ansvarar VSF för fram till ingången i huset på varje fastighet. Vid eventuella fel utanför huset tar VSF hand om problemet, inne i respektive fastighet, fastighetsägaren. Vid uppkomna problem står givetvis tekniskt ansvariga till förfogande för att avhjälpa problemet. Vid installationen av fibernätet fick fastighetsägarna välja om de ville betala hela summan för installationen eller att dela upp totalkostnaden i form av en avbetalning på kvartalsfakturan. Detta skiljer sig från fastighet till fastighet.

Sist men inte minst så är Vikenhus samfällighetsförening helt enkelt samtliga fastighetsägare i vårt avundsvärda område.

Den styrelse och dess medlemmar som finns är valda av alla med en fastighet i Vikenhus och är boende i Vikenhus. Deras uppdrag är att förvalta vår gemensamma miljö. Alla har möjlighet att påverka vad man tycker att föreningen skall göra. Detta gör man genom sedvanligt förfarande inför årsmötet. Eller i varje fall dyker upp på mötet som sådant.

Engagemang och tid krävs för varje styrelse av betydelse varpå styrelsearvode betalas ut till styrelsemedlemmar, valberedning och revisorer. Samtliga arbetar för vår gemensamhetsanläggningens välbefinnande.

Den kvartalsfaktura varje medlem får avser dels den enskildes förbrukning av vatten, en fast vattenkostnad, eventuell fibernätsavbetalning, en fast avgift för framtida underhåll och avgiften till föreningen.

/Styrelsen