Stadgar

Vikenhus

Stadgar för Vikenhus samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun: Höganäs
Län: Skåne

Klicka här för att öppna Vikenhus stadgar i nytt fönster

§ 1, Firma Föreningens firma är Vikenhus samfällighetsförening
§ 2 Samfälligheter Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Viken ga:10 och samfälligheterna Svanebäck s:15 och Viken s:47.
§ 3 Grunderna för förvaltningen Samfälligheten(erna) ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål i lantmäteriärende M11824, akt 1284-1522.
§ 4 Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2
§ 5  Styrelse säte, sammansättning För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Höganäs kommun.
Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter och 1 suppleant.
§ 6 Styrelse val  Styrelsen väljs vid ordinade föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum ska 3 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse av ledamöterna tiil styrelsesammanträde ska ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
§ 8 Styrelse beslutförhet, protokoll

 Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 § 9  Styrelse, förvaltning  Styrelsen ska:
 1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar.
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper.
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.


 § l0 Revision

 För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinade föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleanter.

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod  Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari- 31 december.
§ 12 Underhålls och förnyelsefond  Till föreningens underhålls och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 100 kronor/medlemsfastighet och kvartal så länge fonden inte uppgår till ett totalt värde av minst 20 basbelopp.​
 § 13 Föreningsstämma

 Ordinade stämma ska årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid

 § 14 Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom skriftligt meddelande till medlemsfastigheternas blevlådor.

Kallelse ska ske senast 3 veckor före sammanträdet.

I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga

Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom föreningens informationsblad.

 § 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 § 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning tiil styrelsen och revisorer
 8. styrelsens föslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. val av revisor och suppleanter.
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmaprotokollet hålles tillgänligt. Vid extra strämma ska beandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13
 § 17 Disposition av avkastning  I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott ska detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).
 § 18 Stämmabeslut

 Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheier.

När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

 § 19 Flera verksamhetsgrenar

 Ska omrösting ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Föreningen har inte flera verksamhetsgrenar.

 § 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande

 Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.