KVARTERS AKTIVITETER

Ordningsregler

VSF

Ordningsregler för Vikenhus Samfällighetsförening (VSF) 2013-03-04 Medlemskap

-Vid försäljning är fastighetsägaren skyldig att informera köparen om fastighetens medlemskap i VSF och därmed tillhörande skyldigheter. Medlemsfastigheterna är med vars en 166:e del delägare i gemensamhetsanläggningen Viken GA-10 och marksamfälligheterna Svanebäck S-15 och Viken S-47.

Vatten och avlopp

 • VSF distribuerar vatten från kommunen till medlemmarna.
 • Medlemmars vattenmätare ska läsas av till nyåret, helst på nyårsafton samt att mätarställning lämnas till föreningen före den 10 januari.
 • VSF kan vid behov stänga av vattnet för underhållsarbeten.
 • VSF kan begära att medlemmar inte använder vatten under förutbestämda tider vid läcksökning av våra ledningar
 • Vid planerade underhåll längre än 6h måste föreningen kunna erbjuda medlemmarna vatten på någon plats i området.
 • Alla planerade brott i vattentillförseln ska meddelas aktuella medlemmar i god tid före avbrottet.
 • Vid ett plötsligt läckage på en vattenledning kan VSF bryta vattentillförseln. Efter max 24h måste föreningen kunna erbjuda medlemmen vatten på någon plats i området.
 • VSF ansvarar för vatten, avlopp fram till tomtgräns hos medlemmar. I de fall stamledningar korsar en medlems tomt är de föreningens ansvar, med stamledning avses en ledning som försörjer flera medlemmar.

Område och skötsel

 • Cykelbanor och vägar ska hållas rena från vegetation som hänger ut från tomterna av medlem.
 • Växter på tomter som med rötterna skadar asfalten ska avlägsnas av medlem.
 • Det åvilar varje fastighetsägare att tillse att det framför belysning, monterad på fastigheten avsedd att belysa den framförvarande gång eller cykelbanan inte förekommer träd, häckar buskar eller annat som skymmer belysningen.
 • Kullersten som angränsar till tomten sköts och underhålls av medlem.
 • Kullerstenen får inte avlägsnas eller stängslas in.
 • Parkeringsförbud gäller på kullerstenen.
 • Återvändsgatorna ska vara belysta av belysning från 5:ornas garage. Ansvaret för belysningen ligger på de enskilda medlemmarna. Ersättning för belysningen och lampor ska utgå från föreningen. Gäller dock ej egna armaturer. Belysning med rörelsevakt är godkänd om den kombineras med led belysning.
 • Parkeringsplatserna som föreningen har ska i första hand utnyttjas av gäster till medlemmar. Då platserna inte utnyttjas fullt ut kan medlemmar använda platserna.
 • Föreningen är ansvarig för all skötsel och långsiktigt underhåll av mark som ingår i samfälligheterna Svanebäck S-15 och Viken S-47.
 • Önskar en medlem ta över ansvaret för ett stycke av föreningens mark kan detta i vissa fall ske genom att ett så kallat Nyttjanderättsavtal upprättas mellan föreningen och medlemmen.
 • För VSF och dess medlemmar gäller som vanligt de av Höganäs Kommun fastlagda ordningsföreskrifterna rörande häckar, staket, byggnation och andra frågor kring skötseln av området.

Gemensamhet Viken GA-10 Består av:

 • dagvatten
 • vatten- och avloppsledningar
 • elledningar
 • belysning
 • vägar
 • gångvägar
 • grönområden
 • fiberoptiskt nätverk
Tillbaka